Werkwijze

Psychologische hulpverlening binnen de Basis GGZ houdt in dat u middels een beperkt aantal gesprekken geholpen kan worden weer goed te functioneren.

De therapie is vooral gebaseerd op de cognitieve (gedrags)therapie en de schematherapie. Deze therapievormen gaan er vanuit dat de gebeurtenissen in uw leven uw blik op uzelf en de wereld hebben gevormd. Wanneer u zich bewust wordt van de achtergrond van uw gedrag kunt u leren ingrijpen in uw manier van denken en doen en krijgt u meer grip op uw emoties. Gesprekken, leesopdrachten en schrijfopdrachten worden gebruikt om hier zicht op te krijgen en om te leren ingrijpen. Van u wordt een actieve deelname verwacht.

Soms is er zoveel gebeurd dat een langer behandeltraject noodzakelijk is. De praktijk is aangesloten bij de stichting 1NP, waardoor langduriger financiering (binnen de Specialistische GGZ) tot de mogelijkheden behoort. Het aantal plaatsen echter hierbij is beperkt (www.1np.nl). Plaatsing binnen de SGGZ gaat altijd in overleg met de behandelaar en de huisarts.

Beroepsgeheim
Als lid van de L.V.V.P. is de praktijk gebonden aan de voor de leden geldende beroepscode. Hieronder valt ook de geheimhoudingsplicht tegenover anderen. Slechts met uw schriftelijke toestemming kan informatie over u aan derden worden verstrekt.

Klachtenprocedure
Wanneer u een klacht heeft over de werkwijze en/of de behandelaar, dan verzoek ik u allereerst contact op te nemen met de praktijk om de klacht te bespreken en indien mogelijk op te lossen. Wanneer dit niet mogelijk blijkt te zjn, kunt u kontakt opnemen met de beroepsvereniging L.V.V.P. om een beroep te doen op de officiele klachtenprocedure.